نوشته شده توسط : d

 http://www.worms.com/worm-pdfs/images/teachers_guide_to_vermicomposting_img_10.jpg

 

آشنايي با كرم آيزينيا فوتيدا

(Eisenia foetida)

خداوند بيش از 3200 نوع كرم خاكي آفريده است كه دو نوع آن با ويژگي خاصي نجات دهنده

محيط زيست انسا ن ها و تامين كننده غذاي سالم آنها هستند، يكي از اين دو نوع كرم، كرم خاكي

و در سطح « كرم قرمز خاكي حلقوي باراني » است كه در زبان فارسي به

معروف است. (California Red Worm) « كرم قرمز كاليفرنيايي » بينالمللي به

برخي از مشخصات بيولوژيكي و مصرفي اين كرم:

-1 مقايسه پروتين : اين كرم داراي 70 درصد پروتين است در مقايسه با 22 درصد پروتين گوشت

قرمز يعني بيش از سه برابر و همچنين داراي امگا 3 نيز ميباشد.

-2 مصارف كرم: از اين كرم بدليل داشتن پروتئين در موارد زير استفاده ميشود:

-1-2 مصرف پروتئيني انساني : در ساير كشورها از جمله در كشور آمريكا غذاي مصرفي مردم

است(از گرانترين غذاهاي فروشگا ه هاي زنجيره اي مك دونال د )، با توجه به فرهنگ م ا استفاده از آن فعلا

امكانپذير نميباشد. (خود كرم به عنوان پروتئين)

-2-2 مصرف پروتئيني حيواني: غذاي دام، طيور و ماهي (مصرف خود كرم)

-3-2 مصارف بهداشتي و آرايشي: مصارف در توليد لوازم آرايشي و بهداشتي(مصرف خود كرم)

-4-2 مصارف دارويي: مصارف در داروسازي (مصرف خود كرم)

-5-2 توليد كود : ازطريق اين كرم زبال ه هاي تر و فضولات حيواني دفع و به كود جديدي به نام ورمي

تبديل ميشود. (تبديل زباله به كود غني طبيعي كشاورزي)(توسط كرم) (Humus) كمپوست يا هوموس

-6-2 خواص كود : بدليل خاصيت اسفنجي كود توليد شده در نگهداشت آب، در آب ادكردن زمي ن هاي

باير و شورهزار استفاده ميگردد.(از كود توليدشده به همفرانه اّوري خاص)

تبصره: براي هر بند مزايايي است كه به منظور عدم تطويل از ارائه آن خودداري شد.

-3 خوراك كرم : همه نوع زباله تر شهري و فضولات حيواني بجز سنگ، شيشه ، پلاستيك، آه ن آلات و

مواد گوشتي غذاي اين كرم م ي باشد. به همين دليل اسم ديگر اين كرم، كرم آشغال خوار است . در شهر

هر شهروند ايراني روزي 800 گرم و هر روستايي روزي 350 گرم زباله توليد م ي كند كه 70 درصد آن

خوراك اين كرم م ي باشد. اين كرم معادل وزن خود در روز غذا مي خورد و 60 درصد آن ب ه كود تبديل

ميشود و مابقي براي تكثير و افزايش وزن كرم مصرف ميشود.

-4 خواص كود: فضولات اين كرم كودي است به نام ورمي كمپوست با خواص زير:

-1-4 بي بو است.

-2-4 مانع از ايجاد علف هرز ميشود.

 http://img.ehowcdn.com/article-page-main/ehow/images/a06/36/lp/raise-red-worms-fishing-800x800.jpg

-3-4 استفاده از اين نوع كود، كيفيت محصولات كشاورزي را نسبت به كود شيميايعيم لا حدود 50

درصد و كميت (تعداد در واحد سط ح ) آنها را نيز چيزي در حدود 30 تا 70 درصد افزايش م ي دهد. و به

علاوه مشكلات مربوط به باقي ماندن كود شيميايي در مواد غذايي را ندارد.

-4-4 بدليل خاصيت اسفنجي كود توليد شده در نگهداشت آب و آزاد سازي تدريجي آب موجود، از اين

كود به همفرانه اّوري خاص، اقدام به بارور نمودن و حاصلخيزي زمين هاي شور ه زار، شيميايي شده ،

كوهپايه و غيرقابل كشت ميشود.

2 سانتيمتر كود ورمي كمپوس ت از زباله بشر به 500 تا 1000 سال / -5-4 در عالم طبيعت براي توليد 5

زمان نياز است و از طريق اين كرم اين مدت به 5 سال كاهش پيدا ميكند.

-5 در كشورهاي كانادا و آمريكا ، سط لهاي مخصوص زباله طراحي شده است كه زباله تر در منازل به

صورت خانگي تبديل به كود شده و كود هوموس توليدي جمع آوري و در باغچه ها استفاده شده و يا

فروخته ميشود. و از اين طريق هزينه جمعآوري و حمل و نقل و دفن زباله به حداقل رسيده است.

-6 قيمت جهاني كرم كيلو 33 دلار و قيمت جهاني كود كيلو 3000 ريال ميباشد.

مشكلات:

-1 مشكل فرهنگ مصرف ، موجب شده است كه بدليل نبود استاندارد در مواد خوراكي ، مردم به ميزان

سموم موجود در محصولات آگاه نباشند ، توليد كننده هم براي آن هزينه اي نپردازد . لذا بجاي استفاده از

اين كود مبادرت به استفاده از كود شيميايي و يا كودهايي كه با گوگرد پوشش داده شده اند و تحت

عنوان كود آلي فروخته ميشوند، نمايند.

-2 در بازار فعلي هم امكان صادرات اين كود فراهم است، كه مجوز قانوني براي صادرات كود و كرم داده

شده است.

راهكارهاي پيشنهادي:

-1 دولت ياران ه هاي پرداختي براي كودهاي شيميايي را قطع نمايد و براي استفاده از كودهاي بيولوژيك

يارانه پرداخت كند.

-2 استاندارد ، كيفيت محصولات كشاورزي از جمله ميزان مجاز ازت تعيين و با معدوم كردن محصولات

غيراستاندارد فرهنگ استفاده از كود هوموس ايجاد شود.

-3 ارائه تشوي ق هاي صادراتي براي كود ، كرم و مواد توليدي از اين كرم، تا امكان سرمايه گذاري در اين

عرصه نيز فراهم گردد

:: برچسب‌ها: پرورش کرم خاکی برای غذای طیور بهترین غذا برای طیور
تاریخ انتشار : جمعه یکم اردیبهشت ۱۳۹۱ |